اگر تاریخ امتحان خود را نمی دانید شماره دانشجویی خود را وارد کنید

توجه

برای یافتن سریع شماره های دانشجویی از کوچک به بزرگ منظم شده اند

20 خرداد ۹۸

شماره دانشجویی کد درس ساعت آزمون شماره صندلی کلاس
۹۰۰۳۰۷۷۱۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۷۴ همکف
۹۰۰۴۱۲۱۷۲ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۷ بالا
۹۰۹۷۴۱۵۱۸ ۱۲۱۷۰۴۹ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۵ بالا
۹۰۹۷۵۹۲۷۵ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۰۹۷۵۹۲۷۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۴ ۲۰۷
۹۱۷۵۱۹۶۱۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۹ همکف
۹۱۷۵۱۹۶۵۳ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۱۷۵۱۹۷۱۸ ۱۱۲۱۰۰۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۱۷۷۱۷۴۵۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۷ همکف
۹۱۷۷۱۷۴۵۳ ۱۲۲۰۱۹۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۲ کامپیوتری
۹۱۷۷۷۴۱۶۵ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۲۳۹۴۳۸۹۸ ۱۲۱۴۰۶۴ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۶۹۲ ۱۲۳۳۰۲۵ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۶۹۹ ۱۲۱۱۰۵۰ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۳۵۰۸۵۶۹۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۹ ۲۰۷
۹۳۵۰۸۵۷۰۹ ۱۲۱۱۰۵۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۷۳۵ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۴ بالا
۹۳۵۰۸۵۸۰۹ ۱۲۳۱۰۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۷ بالا
۹۳۵۰۸۵۸۴۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۵ همکف
۹۳۵۰۸۵۸۵۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۷۳ همکف
۹۳۵۰۸۵۸۸۰ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۰۵ ۱۳۲۲۰۵۸ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۰ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۰۶ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۱۹ ۱۲۲۲۰۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۹۵۵ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۳۵۰۸۶۰۴۹ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۳۵۰۸۶۰۸۷ ۱۳۲۲۰۵۸ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۳۵۰۸۶۱۰۳ ۱۲۱۷۲۳۷ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۹ بالا
۹۳۵۰۸۶۱۰۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۳ همکف
۹۳۵۲۶۸۵۹۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۸ همکف
۹۳۵۲۶۸۶۱۵ ۱۲۱۷۰۴۹ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۷ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۳۲ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۰ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۵۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۲ ۲۰۷
۹۳۵۲۶۸۷۱۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۰ ۲۰۷
۹۴۹۵۶۲۱۷۹ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۱ بالا
۹۴۹۶۰۰۷۸۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۴ بالا
۹۴۹۶۰۰۷۸۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۲ همکف
۹۴۹۶۰۰۷۹۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۴ همکف
۹۴۹۶۰۰۸۰۳ ۱۲۱۱۰۰۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۱۳ ۱۲۱۸۱۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۱۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۵ همکف
۹۴۹۶۰۰۸۲۰ ۱۲۱۸۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۲۴ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۶۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۶۹ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۷۵ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۸۰ ۱۲۱۵۲۷۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۳ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۰۱ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۰۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۶ همکف
۹۴۹۶۰۰۹۲۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۵۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۶ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۵۹ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۱۰ ۱۲۲۲۰۴۱ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۱۳ ۱۲۱۷۲۳۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۰ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۳۱ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۱ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۳۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۰ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۳۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۲ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۴۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۵ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۶۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۸ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۹۷ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۰۰ ۱۲۱۱۰۵۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۱۰۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۴ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۰۳ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۳ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۰۳ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۹ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۰۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۱ همکف
۹۴۹۶۰۱۱۲۳ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۲۸ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۳۲ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۱ بالا
۹۴۹۶۹۴۱۸۶ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۵ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۱۹ ۱۲۱۵۲۷۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۰ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۱ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۰ همکف
۹۴۹۷۴۲۶۲۷ ۱۲۱۵۲۷۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۱ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۰ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۳۶ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۴۱ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۶ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۴۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۵۷ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۳ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۷۹ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۷۰۳ ۱۲۲۲۰۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۴۹۷۴۲۷۰۵ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۸ بالا
۹۴۹۷۶۷۲۸۹ ۱۲۱۸۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۶ بالا
۹۵۰۰۹۷۱۸۳ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۵۰۱۱۷۱۲۴ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۴ بالا
۹۵۰۱۱۷۲۰۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۹ همکف
۹۵۰۱۱۷۲۰۸ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۲ کامپیوتری
۹۵۰۱۱۷۲۱۲ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۴ بالا
۹۵۰۱۵۹۲۷۰ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۲۷۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۷۴ ۱۲۳۱۰۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۲۸۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۲ همکف
۹۵۰۱۵۹۲۹۱ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۱۱ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۱۴ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۱۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۳۳ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۴۸ ۱۲۳۱۰۱۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۴۹ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۸۲ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۰۳ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۱ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۱۰ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۴ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۲۰ ۱۲۱۸۱۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۳۱ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۳۲ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۳۴ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۵۱ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۶۲ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۶۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۷۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۶ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۷۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۸۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۰ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۹۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۰ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۶ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۶ همکف
۹۵۰۱۵۹۵۰۷ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۱۷ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۱۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۰ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۳۹ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۵۷ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۷۴ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۳۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۷۷ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۸۷ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۶ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۰ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۲ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۶ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۹۹ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۰۴ ۱۲۱۵۴۶۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۶۱۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۹ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۲۹ ۱۴۱۱۵۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۴۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۷۱ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۴۶ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۷۴۶۶۴ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۲۲۴۹ ۱۲۱۲۰۹۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۵۰۲۶۲۳۶۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۳۲۳۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۳ بالا
۹۵۰۲۶۵۴۷۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۷ همکف
۹۵۰۲۶۵۴۹۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۴ همکف
۹۵۰۲۶۵۴۹۷ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۹۳۸ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۰۰۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۶ همکف
۹۵۰۲۶۶۰۰۷ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۰۲۹ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۸ بالا
۹۵۰۲۶۶۲۱۷ ۱۲۱۵۴۶۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۲۹۴ ۱۲۱۵۴۶۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۳۸۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۷۲ همکف
۹۵۰۲۶۶۳۸۹ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۴۳۶ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۷۲۴۳ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۷ بالا
۹۵۰۲۷۰۷۴۸ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۶ بالا
۹۵۰۲۷۰۸۲۰ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۷ بالا
۹۵۰۲۷۰۸۶۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۲ بالا
۹۵۰۲۷۰۹۶۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۲ همکف
۹۵۰۲۷۱۱۱۲ ۱۲۱۷۲۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۷۲۳۰۰ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۰ بالا
۹۵۰۲۸۴۰۲۵ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۴۹۵۸ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۵۶۴۷ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۲ بالا
۹۵۰۲۸۷۲۰۳ ۱۲۱۸۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۴ بالا
۹۵۰۲۹۰۷۲۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۴ همکف
۹۵۰۲۹۰۷۲۸ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۹۱۵۰۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۶ کامپیوتری
۹۵۰۲۹۵۴۳۵ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۵۰۲۹۵۶۲۴ ۱۲۱۷۲۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۹ بالا
۹۶۳۷۷۲۸۷۴ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۷ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۰۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۶ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۱۷ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۶ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۲۵ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۶۶ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۱۷۵ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۸۲ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۰۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۶ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۲۳ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۰ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۶ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۸ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۶ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۶۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۸ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۷۷ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۷۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۸۵ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۹۹ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۰۲ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۰۴ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۱۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۹ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۲۰ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۲۷ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۲۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۴۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۷ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۴۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۰ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۲ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۴ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۷۶ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۷۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۹۲ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۰۱ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۰۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۰۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۱۴ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۱۶ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۳۵ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۸ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۳۷ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۴۹ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۵۳ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۶۵ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۷۵ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۸ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۷۶ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۷۷ ۱۲۱۵۴۶۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۴۸۱ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۴۸۶ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۹۳ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۰۱ ۱۲۱۱۶۵۱ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۵۰۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۲۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۳۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۶ همکف
۹۶۳۸۱۳۵۳۲ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۴۲ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۸ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۹۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۸ بالا
۹۶۳۸۹۰۰۲۰ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۶۳۸۹۱۲۲۷ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۸ بالا
۹۶۳۹۰۶۳۲۳ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۶۳۹۰۶۴۸۲ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۶۳۹۰۶۹۱۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۰ همکف
۹۶۳۹۰۶۹۶۷ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۶۳۹۰۷۰۳۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۶ بالا
۹۶۳۹۰۷۱۲۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۸ بالا
۹۶۳۹۰۷۳۱۷ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۲ بالا
۹۶۳۹۰۷۴۴۰ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۳ بالا
۹۶۳۹۰۷۵۵۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۶ بالا
۹۶۳۹۰۷۷۸۲ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۶ بالا
۹۶۳۹۱۰۳۱۰ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۶۳۹۱۱۴۹۳ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۶۳۹۱۱۶۴۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۲ بالا
۹۶۳۹۱۱۹۸۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۲ بالا
۹۶۳۹۱۴۳۸۶ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۴ بالا
۹۶۳۹۱۴۴۲۶ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۸ بالا
۹۶۳۹۱۴۴۵۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۶ بالا
۹۶۳۹۱۴۶۰۰ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۸ بالا
۹۶۳۹۱۷۴۶۷ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۶ بالا
۹۶۳۹۱۹۲۲۵ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۶۳۹۱۹۶۹۹ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۶۳۹۲۰۵۷۱ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۶۳۹۲۰۶۶۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۶۳۹۲۳۹۵۰ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۶۳۹۲۹۰۱۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۰ بالا
۹۶۳۹۲۹۰۲۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۰ بالا
۹۶۳۹۲۹۰۴۶ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۶۳۹۳۸۹۶۱ ۱۲۲۰۷۵۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۴ کامپیوتری
۹۶۳۹۴۱۵۸۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۲ همکف
۹۶۳۹۴۶۳۸۹ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۶۳۹۵۸۹۹۵ ۱۲۱۸۱۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۶۳۹۵۹۰۰۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۶۳۹۵۹۰۰۶ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۶۳۹۶۱۰۸۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۴ بالا
۹۶۳۹۶۱۹۸۶ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۶۳۹۶۲۲۳۱ ۱۱۲۲۰۲۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۶۳۹۶۳۲۵۶ ۱۲۳۱۰۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۹ بالا
۹۶۳۹۶۵۳۰۳ ۱۲۲۲۳۱۳ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۵ کامپیوتری
۹۶۳۹۶۶۱۰۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۲ بالا
۹۶۳۹۷۸۳۵۶ ۱۲۲۴۱۲۱ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۳ بالا
۹۶۳۹۷۸۹۲۷ ۱۲۱۵۳۹۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۷۰۰۰۵۰۳۷ ۱۲۱۶۶۶۵ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۷۰۰۰۵۰۵۱ ۱۲۱۶۶۶۵ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۲ بالا
۹۷۰۰۰۵۰۸۳ ۱۲۱۶۶۶۵ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۷۰۰۲۰۹۰۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۴ بالا
۹۷۰۰۲۰۹۳۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۱ همکف
۹۷۰۰۲۰۹۶۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۵ همکف
۹۷۰۰۲۰۹۷۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۰ همکف
۹۷۰۰۲۰۹۷۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۲ همکف
۹۷۰۰۲۱۰۰۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۲۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۰ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۲۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۱ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۲۴ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۳۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۱ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۳۲ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۲ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۴۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۶ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۱۴۳ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۶۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۴ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۱۶۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۷۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۵ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۱۷۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۸ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۷۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۸ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۱۸۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۹ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۱۸۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۰ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۸۸ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۸۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۹۰ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۴ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۹۱ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۹۵ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۶ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۱ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۹۸ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۰۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۲ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۰۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۰۵ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۸ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۰۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۰۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۰۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۱۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۱۰ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۲۱۵ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۶ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۸ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۸ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۲۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۲۴ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۳۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۱ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۳۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۴۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۴۵ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۴۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۵۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۶۴ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۷۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۷۱ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۶ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۷۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۲ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۸۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۶ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۲۸۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۲۸۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۷ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۲۸۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۸۹ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۹۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۱ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۰۷ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۱۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۱۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۲۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۲۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۲۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۸ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۳۰ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۸ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۲ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۳۱ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۳۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۴۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۴۲ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۴۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۴ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۵۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۸ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۵۳ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۵۳ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۳۵۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۶۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۶۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۷۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۷۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۰ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۷۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۹ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۳۸۰ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۴ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۸۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۳۸۴ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۸۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۰ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۳۹۳ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۶ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۹۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۱ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۴۰۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۲ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۴۰۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۰۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۱۹ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۴۲۴ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۲۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۳۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۳۹ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۴۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۳ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۴۴۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۵۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۲ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۵۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۴ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۴۵۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۵ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۴۶۰ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۶۳ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۶۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۷۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۰ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۷۷ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۸۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۵ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۹۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۲ همکف
۹۷۰۰۶۰۵۰۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۶ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۵۰۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۷ ۲۰۷
۹۷۰۰۶۰۵۱۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۳ همکف
۹۷۰۰۶۰۵۲۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۶ همکف
۹۷۰۰۶۰۵۳۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۷ همکف
۹۷۰۰۶۰۵۸۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۰ همکف
۹۷۰۰۶۰۶۰۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۲ همکف
۹۷۰۰۷۳۶۹۴ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۷۰۰۷۴۹۱۰ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۴ بالا
۹۷۰۰۷۴۹۱۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۱ همکف
۹۷۰۰۷۶۸۱۸ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۷۰۱۳۱۳۶۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۷ ۲۰۷
۹۷۰۱۳۱۵۳۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۸ همکف
۹۷۰۱۳۱۸۲۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۷ همکف
۹۷۰۱۴۸۹۴۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۳ همکف
۹۷۰۱۴۹۱۵۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۸ همکف
۹۷۰۱۴۹۲۳۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۳ همکف
۹۷۰۱۴۹۴۳۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۸ همکف
۹۷۰۱۵۰۵۵۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۶ همکف
۹۷۰۱۵۰۷۵۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۰ همکف
۹۷۰۱۵۰۸۷۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۲ همکف
۹۷۰۱۵۱۱۸۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۳ همکف
۹۷۰۱۵۱۶۲۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۱ ۲۰۷
۹۷۰۱۵۱۷۰۹ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۸ بالا
۹۷۰۱۵۲۱۸۹ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۷۰۱۵۲۲۳۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۷۰ همکف
۹۷۰۱۵۲۲۳۹ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۲ کامپیوتری
۹۷۰۱۵۲۵۱۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۱ همکف
۹۷۰۱۵۲۷۰۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۹ همکف
۹۷۰۱۵۴۳۳۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۴ همکف
۹۷۰۱۵۴۳۳۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۹ همکف
۹۷۰۱۵۵۴۱۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۴ همکف
۹۷۰۱۵۶۱۵۸ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۷۰۱۵۶۲۱۴ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۳ بالا
۹۷۰۱۵۶۳۳۵ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۷۰۱۵۶۵۶۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۸ همکف
۹۷۰۱۶۱۸۷۹ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۲ بالا
۹۷۰۱۶۱۸۷۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۰ همکف
۹۷۰۱۶۱۹۴۲ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۷۰۱۶۶۱۵۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۷۰۱۶۶۴۲۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۳ ۲۰۷
۹۷۰۱۶۶۴۵۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۹ همکف
۹۷۰۱۶۶۹۶۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۱ همکف
۹۷۰۱۶۸۳۲۸ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۷۰۱۶۸۷۱۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۶۲ همکف
۹۷۰۱۷۱۶۳۴ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۴ همکف
۹۷۰۱۷۱۸۶۸ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۷۰۱۷۳۰۷۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۴ بالا
۹۷۰۱۷۳۹۲۴ ۱۲۱۷۳۰۷ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۷۰۱۷۳۹۵۳ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۱۷۳۹۷۱ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۷۰۱۷۴۲۹۷ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۷۰۱۷۴۲۹۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۵ همکف
۹۷۰۱۷۴۳۱۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۵ همکف
۹۷۰۱۷۵۳۶۳ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۷۰۱۷۵۴۳۸ ۱۲۱۷۲۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۴ بالا
۹۷۰۱۷۵۴۵۱ ۱۲۲۳۰۲۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۱ بالا
۹۷۰۱۷۵۴۶۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۷ همکف
۹۷۰۱۷۶۸۲۳ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۷۰۱۷۷۳۵۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۳ همکف
۹۷۰۱۷۸۱۲۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۵ ۲۰۷
۹۷۰۱۷۸۶۹۳ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۷۰۱۷۸۷۰۵ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۴۸ همکف
۹۷۰۱۷۹۷۵۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۸ ۲۰۷
۹۷۰۱۷۹۹۷۶ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۲ ۲۰۷
۹۷۰۱۷۹۹۸۲ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۲ بالا
۹۷۰۱۸۰۰۷۷ ۱۲۱۵۲۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۷۰۱۸۰۸۲۳ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۳۰۱ ۲۰۷
۹۷۰۱۸۰۹۶۴ ۱۲۱۱۶۳۶ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۷۰۱۸۱۱۹۱ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۵۱ همکف
۹۷۰۱۸۱۴۹۹ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۴ همکف
۹۷۰۱۸۳۴۴۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۹۸ ۲۰۷
۹۷۰۱۸۳۵۸۰ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۰ کامپیوتری
۹۷۰۱۸۳۵۹۷ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۸۳ ۲۰۷
۹۷۰۲۰۶۶۱۴ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۱۶ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۲۴ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۳۹ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۴۱ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۴۶ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۵۲ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۵۶ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۵۸ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۶۰ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۶۵ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۷۰۲۰۶۶۷۹ ۱۱۱۷۰۰۸ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۲۱۶۱۵۸ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۳۸ همکف
۹۷۰۲۱۶۱۵۸ ۱۲۲۳۲۲۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۷۰۲۲۱۰۹۰ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۷ همکف
۹۷۰۲۲۱۱۰۲ ۱۲۳۳۰۳۲ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۱ همکف

21 خرداد ۹۸

شماره دانشجویی کد درس ساعت آزمون شماره صندلی کلاس
۹۰۰۳۷۱۵۴۲ ۱۲۱۱۰۴۲ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۰۹۷۵۹۲۲۱ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۳ بالا
۹۱۷۵۱۹۳۸۰ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۷ بالا
۹۱۷۵۱۹۶۱۸ ۱۲۱۲۰۲۱ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۵ بالا
۹۱۷۷۱۷۴۵۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۲ همکف
۹۱۷۷۴۹۵۲۰ ۱۲۳۴۰۲۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۲ بالا
۹۱۷۷۴۹۵۲۰ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۱۷۷۷۴۱۶۵ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۲۳۹۴۴۲۱۳ ۱۲۱۶۴۱۳ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۲۳۹۴۴۲۲۷ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۹ بالا
۹۲۳۹۴۴۲۳۸ ۱۲۱۶۴۴۷ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۷ بالا
۹۲۴۱۳۱۰۳۲ ۱۱۲۲۰۷۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۲۴۱۳۱۰۳۲ ۱۳۱۲۰۱۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۲۴۱۳۱۰۶۴ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۳۵۰۸۵۶۹۲ ۱۱۲۲۰۷۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۳۵۰۸۵۷۰۹ ۱۲۱۱۰۴۵ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۷۸۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۳۵۰۸۵۸۵۷ ۱۲۳۵۰۴۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۴ بالا
۹۳۵۰۸۵۸۵۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۵۵ همکف
۹۳۵۰۸۵۸۸۰ ۱۱۲۲۰۷۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۰۵ ۱۳۲۲۰۵۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۳۷ ۱۲۲۰۵۷۰ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۰ بالا
۹۳۵۰۸۵۹۸۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۶ همکف
۹۳۵۰۸۶۰۱۸ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۵ بالا
۹۳۵۰۸۶۰۲۶ ۱۲۱۱۰۴۵ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۶۰۸۱ ۱۳۲۲۰۵۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۳۵۰۸۶۰۸۱ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۶۰۸۷ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۶۰۹۴ ۱۲۳۵۰۴۶ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۶ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۱۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۳۲ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۲ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۷۷ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۳۵۲۶۸۶۹۵ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۱ بالا
۹۴۹۶۰۰۷۸۸ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۸ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۰۳ ۱۲۱۱۰۴۵ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۸۱۴ ۱۲۱۴۰۳۹ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۱۷ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۰ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۲۰ ۱۲۱۸۴۶۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۸۲۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۱۷ همکف
۹۴۹۶۰۰۸۳۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۴۰ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۸۶۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۰۹ بالا
۹۴۹۶۰۰۸۷۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۱۹ همکف
۹۴۹۶۰۰۸۸۰ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۸ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۰۶ ۱۲۱۷۲۲۴ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۹ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۱۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۹۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۱۹ ۱۲۱۸۴۶۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۲۱ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۰ همکف
۹۴۹۶۰۰۹۲۷ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۴ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۳۲ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۷ بالا
۹۴۹۶۰۰۹۸۶ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۸ همکف
۹۴۹۶۰۰۹۹۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۰ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۱۲ ۱۲۱۱۰۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۱۳ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۴ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۱۷ ۱۳۲۲۰۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۱۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۴۹ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۲۷ ۱۲۱۸۴۶۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۳۸ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۰ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۳۹ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۳ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۳۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۴۱ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۵۰ ۱۲۲۲۳۳۳ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۵۱ ۱۳۲۲۰۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۶۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۲ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۷۲ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۷ بالا
۹۴۹۶۰۱۰۷۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۴ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۷۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۴۵ همکف
۹۴۹۶۰۱۰۹۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۰۰ ۱۲۱۱۰۴۵ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۱۰۳ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۴ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۱۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۹۷ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۳۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۶ همکف
۹۴۹۶۰۱۱۳۳ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۲۰ همکف
۹۴۹۶۱۹۵۰۳ ۱۲۱۴۰۳۹ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۴۹۷۰۲۲۲۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۹۳ همکف
۹۴۹۷۴۲۶۱۹ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۲ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۱۹ ۱۲۱۵۲۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۶ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۲ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۴ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۷ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۶ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۲۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۰۵ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۳۵ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۳۶ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۴۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۱۳ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۴۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۲۳ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۴۹ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۰ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۵۱ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۱ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۵۲ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۵۲ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۵ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۶۷ ۱۲۱۲۱۷۸ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۹ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۷۲ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۲ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۸۶ ۱۲۱۸۴۶۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۹۳ ۱۲۱۵۲۵۸ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۴ بالا
۹۴۹۷۴۲۷۰۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۶ همکف
۹۵۰۱۱۷۱۲۴ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۴ بالا
۹۵۰۱۱۷۲۰۸ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۲۳ بالا
۹۵۰۱۱۷۲۰۸ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۸۱ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۸۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۱۱ همکف
۹۵۰۱۵۹۲۸۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۱۵ همکف
۹۵۰۱۵۹۲۸۸ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۰۸ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۰۹ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۱۴ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۴ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۱۸ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۶ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۱۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۲۳ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۲۳ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۳۳ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۴۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۴۳ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۳ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۶۴ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۵ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۷۹ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۸۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۹۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۹۵ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۰۱ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۰۳ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۰ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۰۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۳۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۱۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۱۱ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۲۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۹۷ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۲۹ ۱۳۲۲۰۵۹ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۳۲ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۳۲ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۳۴ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۴ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۳۵ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۹ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۳۵ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۰ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۳۶ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۳۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۹۹ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۳۸ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۴۰ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۴۶ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۳۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۵۸ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۵۹ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۶ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۶۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۶۳ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۱۱ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۷۰ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۱۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۷۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۶ همکف
۹۵۰۱۵۹۴۷۰ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۷۱ ۱۳۲۲۰۱۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۷۱ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۷۵ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۷۸ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۸۱ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۱۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۴۸۵ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۸۶ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۹۰ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۹۳ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۱۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۰۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۰ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۰۴ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۰۴ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۶ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۲ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۱۷ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۲۱ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۱۷ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۴ همکف
۹۵۰۱۵۹۵۱۷ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۱۸ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۱۹ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۳ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۵۰ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۵۶ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۷۲ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۴ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۷۴ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۲۹ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۷۴ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۸۱ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۵ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۸۷ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۶ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۰ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۲ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۵۹۷ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۷ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۹۹ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۰۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۰۵ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۰۴ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۳۱ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۶۱۸ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۳۵ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۱۸ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۶۱۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۰۷ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۲۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۷۹ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۲۷ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۲۷ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۴ همکف
۹۵۰۱۵۹۶۲۹ ۱۴۱۱۵۹۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۸ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۳۷ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۶۴۶ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۳۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۴۶ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۸۱۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۶۹ همکف
۹۵۰۲۳۷۲۷۹ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۲۲۴۹ ۱۲۱۲۰۸۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۵۰۲۶۲۳۶۳ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۲۴۲۰ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۵ بالا
۹۵۰۲۶۳۶۲۷ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۶ بالا
۹۵۰۲۶۳۶۲۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۹۳ بالا
۹۵۰۲۶۳۷۷۴ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۵۰۲۶۳۷۷۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۵۳ همکف
۹۵۰۲۶۴۱۳۴ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۹ بالا
۹۵۰۲۶۴۱۳۴ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۰ همکف
۹۵۰۲۶۴۱۳۴ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۴۹۷ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۲۷ بالا
۹۵۰۲۶۵۴۹۷ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۸ همکف
۹۵۰۲۶۵۹۲۳ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۲ بالا
۹۵۰۲۶۵۹۳۸ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۳۳ بالا
۹۵۰۲۶۶۰۲۹ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۰۸ بالا
۹۵۰۲۶۶۲۱۷ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۲۹۴ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۳۸۹ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۳۹ بالا
۹۵۰۲۶۶۳۸۹ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۴۳۶ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۰ بالا
۹۵۰۲۶۷۱۵۱ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۸۲۵۸ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۸۲۷۷ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۳۱ کامپیوتری
۹۵۰۲۷۰۸۲۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۸ بالا
۹۵۰۲۷۰۸۶۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۶۷ همکف
۹۵۰۲۷۱۱۱۲ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۶ بالا
۹۵۰۲۷۱۲۵۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۲ بالا
۹۵۰۲۷۱۸۷۱ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۳ بالا
۹۵۰۲۷۱۸۷۱ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۷۲۳۰۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۶ بالا
۹۵۰۲۷۳۳۷۸ ۱۲۱۴۰۳۹ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۵۰۲۸۲۲۰۴ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۴۰۲۵ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۰۱ بالا
۹۵۰۲۸۴۰۲۵ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۲۱ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۴۱۲۸ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۴۹۵۸ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۳۱ بالا
۹۵۰۲۸۴۹۵۸ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۷۲۰۳ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۸۷۴۲۳ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۵۰۲۹۰۷۲۸ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۹ بالا
۹۵۰۲۹۱۰۷۸ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۵۰۲۹۱۵۰۳ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۲۵ بالا
۹۵۰۲۹۱۵۰۳ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۲ همکف
۹۵۰۲۹۱۵۰۳ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۹۵۴۳۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۵۰۲۹۵۶۲۴ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۱۱۶ بالا
۹۶۳۷۷۲۸۷۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۰۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۰۷ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۱۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۲۵ بالا
۹۶۳۷۷۴۹۱۸ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۲ همکف
۹۶۳۷۷۴۹۱۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۲۵ همکف
۹۶۳۷۷۴۹۲۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۴ همکف
۹۶۳۷۷۴۹۲۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۲۷ همکف
۹۶۳۷۷۴۹۲۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۲۹ همکف
۹۶۳۷۷۴۹۲۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۳۱ بالا
۹۶۳۷۸۱۲۴۳ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۵۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۸۵ همکف
۹۶۳۸۱۳۱۷۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۱۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۱۷۴ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۷۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۹۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۹۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۸۹ همکف
۹۶۳۸۱۳۱۹۳ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۹۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۹۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۱۶ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۸ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۱۷ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۲۳ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۲ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۴۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۱۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۱۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۸ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۴۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۱۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۰ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۰ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۸۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۵۳ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۴ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۵۴ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۵۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۲۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۷۶ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۷۷ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۷۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۸۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۸۵ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۶ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۸۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۳۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۲۸۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۲۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۲۹۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۰۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۳۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۰۴ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۰۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۳۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۱۲ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۲۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۳۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۲۴ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۴۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۵۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۴ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۶۶ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۴ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۶۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۳۷ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۷۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۷۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۸۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۳۹ همکف
۹۶۳۸۱۳۳۸۳ ۱۲۱۴۰۳۹ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۸۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۹۴ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۹۶ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۰۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۵۵ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۰۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۵۷ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۰۶ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۸ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۰۹ ۱۲۲۲۳۱۱ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۴۱۴ ۱۲۳۳۰۲۷ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۴۱۶ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۰۰ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۱۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۴۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۳۵ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۳۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۴۸ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۱ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۴۹ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۵۷ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۰ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۵۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۴۷ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۵۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۰۳ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۶۲ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۴ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۶۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۷۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۷۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۷۵ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۷۷ ۱۲۱۵۴۷۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۹ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۴۷۸ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۶ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۸۶ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۲ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۸۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۴۹ همکف
۹۶۳۸۱۳۴۹۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۰۱ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۰۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۸۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۵۰۵ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۰ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۱۱ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۲ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۱۴ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۲۱۸ همکف
۹۶۳۸۱۳۵۱۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۵۱ همکف
۹۶۳۸۱۳۵۲۱ ۱۲۱۲۱۰۱ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۵۴۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۰۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۵۹۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۲۷ بالا
۹۶۳۸۲۷۹۲۳ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۶۳۸۲۷۹۲۳ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۶ همکف
۹۶۳۸۲۷۹۲۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۲۱ همکف
۹۶۳۸۸۴۶۲۸ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۶۳۸۸۴۷۰۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۰۱ همکف
۹۶۳۸۹۰۰۲۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۵۸ همکف
۹۶۳۸۹۱۲۲۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۶۳ همکف
۹۶۳۹۰۶۳۲۳ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۶۳۹۰۶۵۱۸ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۴ همکف
۹۶۳۹۰۶۵۱۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۳۵ همکف
۹۶۳۹۰۶۹۱۲ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۶۸ همکف
۹۶۳۹۰۶۹۶۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۶۳۹۰۷۰۳۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۷۳ همکف
۹۶۳۹۰۷۰۹۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۶ همکف
۹۶۳۹۰۷۱۲۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۱۱ بالا
۹۶۳۹۰۷۲۴۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۶۳۹۰۷۳۱۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۷۷ همکف
۹۶۳۹۰۷۴۴۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۶۳۹۰۷۵۵۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۴۱ همکف
۹۶۳۹۰۷۷۸۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۴۷ همکف
۹۶۳۹۰۸۲۵۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۹۹ بالا
۹۶۳۹۱۰۱۶۷ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۸ همکف
۹۶۳۹۱۰۳۱۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۶۳۹۱۰۶۵۴ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۱۱۹ بالا
۹۶۳۹۱۰۶۵۴ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۹۰ همکف
۹۶۳۹۱۱۵۲۰ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۶ همکف
۹۶۳۹۱۴۳۸۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۴۵ همکف
۹۶۳۹۱۴۴۲۶ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۵۱ همکف
۹۶۳۹۱۴۴۵۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۰۱ بالا
۹۶۳۹۱۴۶۰۰ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۳۷ بالا
۹۶۳۹۱۵۷۴۰ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۶ بالا
۹۶۳۹۱۷۴۶۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۶۱ همکف
۹۶۳۹۱۷۵۶۴ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۸۲ همکف
۹۶۳۹۱۹۲۲۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۶۳۹۱۹۲۵۵ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۷۲ همکف
۹۶۳۹۱۹۶۹۹ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۲ همکف
۹۶۳۹۱۹۶۹۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۰۹ همکف
۹۶۳۹۲۰۶۶۸ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۹ بالا
۹۶۳۹۲۵۷۹۳ ۱۲۱۷۲۵۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۰ بالا
۹۶۳۹۲۸۸۷۷ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۲۲۳ همکف
۹۶۳۹۲۹۰۱۳ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۶۵ همکف
۹۶۳۹۲۹۰۲۸ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۵۳ همکف
۹۶۳۹۲۹۰۴۶ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۶۳۹۴۰۱۹۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۶۳۹۴۴۶۴۰ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۶۳۹۴۶۳۸۹ ۱۲۲۳۰۵۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۶۳۹۴۷۵۷۹ ۱۲۱۲۰۶۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۶۳۹۴۸۲۵۱ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۴ همکف
۹۶۳۹۴۹۰۸۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۳ بالا
۹۶۳۹۵۷۱۴۵ ۱۲۱۲۱۰۱ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۶۳۹۵۹۰۰۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۶۳۹۶۱۱۲۸ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۷ کامپیوتری
۹۶۳۹۶۱۱۴۹ ۱۲۱۱۶۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۶۳۹۶۱۲۰۶ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۸ بالا
۹۶۳۹۶۱۹۸۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۶۳۹۶۵۳۰۳ ۱۲۲۲۳۱۱ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۷۰۰۰۵۰۳۷ ۱۲۱۶۶۷۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۷۰۰۰۵۰۵۱ ۱۲۱۶۶۷۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۷۰۰۰۵۰۸۳ ۱۲۱۶۶۷۵ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۲۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۳۲ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۸ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۳۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۶۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۷۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۷۵ ۱۲۲۳۲۵۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۹۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۷۵ ۱۲۲۳۰۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۴۸ همکف
۹۷۰۰۶۰۱۷۵ ۱۲۲۳۲۵۲ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۱۹۵ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۶ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۵ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۱ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۱ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۱ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۲۱۵ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۶۴ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۸ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۶۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۹۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۷۱ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۰ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۸۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۸۷ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۸۹ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۰۷ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۲ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۲۷ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۴۰ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۳۷۳ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۷۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۸۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۸۷ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۹۳ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۸ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۹۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۹۹ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۵۹ همکف
۹۷۰۰۶۰۴۰۱ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۰۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۰۷ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۴۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۵۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۵۴ ۱۲۱۱۶۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۷۰۰۶۰۴۵۹ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۶۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۷۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۹۷ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۵۰۲ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۵۰۲ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۵۰۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۵۰۵ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۷۰۰۷۵۹۴۷ ۱۲۱۱۶۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۷۰۱۵۱۳۰۱ ۱۲۱۱۶۰۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۷۰۱۵۱۳۹۶ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۲ بالا
۹۷۰۱۵۲۱۸۹ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۷۰۱۵۶۰۳۵ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۱ بالا
۹۷۰۱۵۶۱۰۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۷۰۱۵۶۳۳۵ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۷۰۱۵۷۱۴۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۷۰۱۵۷۲۳۸ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۷۰۱۵۹۵۵۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۷۰۱۶۱۹۴۲ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۱۶۱۹۴۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۷۰۱۶۲۲۴۷ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۷۰۱۶۶۳۲۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۱۷۱۸۶۸ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۷۰۱۷۳۹۵۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۷۰۱۷۳۹۷۱ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۷۰۱۷۴۲۹۷ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۰ بالا
۹۷۰۱۷۶۸۲۳ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۱۷۷۳۵۰ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۷۰۱۷۸۱۲۰ ۱۲۱۳۳۱۰ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۱۷۸۱۲۰ ۱۲۱۳۳۱۱ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۷۰۱۷۸۵۲۸ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۷۰۱۷۸۵۲۸ ۱۲۱۲۳۴۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۲۳ بالا
۹۷۰۱۷۹۹۷۶ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۷۰۱۷۹۹۸۲ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۴۸ بالا
۹۷۰۱۸۰۰۷۷ ۱۲۱۵۴۶۳ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۲ بالا
۹۷۰۱۸۰۹۶۴ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۷۰۱۸۳۴۴۲ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۹۱ بالا
۹۷۰۱۸۳۵۹۷ ۱۲۱۱۶۱۵ ۱۰:۳۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۷۰۲۲۱۰۸۴ ۱۲۳۳۰۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۱۸۷ همکف
۹۷۰۲۲۱۰۹۰ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۷۰۲۲۱۰۹۰ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۷۰۲۲۱۰۹۶ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۷۰۲۲۱۱۰۲ ۱۲۱۸۴۶۷ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۷۰۲۲۱۱۰۲ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۷۰۲۲۱۱۰۶ ۱۲۲۲۲۲۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۷۰۲۲۱۱۰۹ ۱۲۲۰۰۹۳ ۱۰:۳۰ ۱۱۳۸ بالا

22 خرداد ۹۸

شماره دانشجویی کد درس ساعت آزمون شماره صندلی کلاس
۸۶۱۳۸۱۶۶۷ ۱۲۳۱۰۱۶ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۸۸۰۰۸۹۱۶۸ ۱۲۳۳۰۲۶ ۱۳:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۱۷۵۱۹۳۸۰ ۱۲۲۳۰۳۷ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۱۷۵۱۹۶۱۸ ۱۲۱۷۰۶۱ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۱۷۵۱۹۶۱۸ ۱۲۱۷۱۸۱ ۱۰:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۲۳۹۴۳۸۹۸ ۱۳۱۲۰۲۹ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۸ کامپیوتری
۹۲۳۹۴۴۲۱۳ ۱۲۱۶۳۹۳ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۲۳۹۴۴۲۳۸ ۱۲۱۶۴۴۶ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۲۴۱۳۱۰۲۰ ۱۲۲۰۲۴۰ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۲۴۱۳۱۰۳۲ ۱۳۱۲۰۲۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۲۴۱۳۱۰۶۴ ۱۲۱۲۰۶۹ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۵۶۹۱ ۱۱۱۵۱۴۲ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۳ بالا
۹۳۵۰۸۵۸۵۷ ۱۲۳۵۰۴۴ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۶ کامپیوتری
۹۳۵۰۸۶۱۱۰ ۱۱۱۵۱۴۲ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۵ بالا
۹۴۹۶۰۰۷۹۴ ۱۲۱۸۴۴۵ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۸۲۵ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۷ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۹۸۶ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۰۹۹۲ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۱۹ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۸ کامپیوتری
۹۴۹۶۰۱۰۲۵ ۱۱۱۵۱۴۲ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۱ بالا
۹۴۹۶۰۱۱۱۲ ۱۲۱۵۲۳۸ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۴۹۷۴۲۶۲۷ ۱۲۱۵۲۳۸ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۴۹۷۴۲۶۵۲ ۱۲۲۳۰۳۷ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۴۹۷۴۲۶۶۷ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۳۱ کامپیوتری
۹۴۹۷۴۲۶۶۷ ۱۲۲۳۰۳۷ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۴۹۷۴۲۷۰۹ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۸۲ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۸۳ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۵ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۲۸۸ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۳ بالا
۹۵۰۱۵۹۳۱۴ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۳۴۳ ۱۲۱۸۵۴۶ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۰۱ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۴۶ ۱۲۱۸۵۴۶ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۵۹ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۴۹۰ ۱۲۱۸۵۴۶ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۰ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۵۰۶ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۶ کامپیوتری
۹۵۰۱۵۹۶۰۸ ۱۱۱۵۱۴۲ ۱۳:۳۰ ۱۰۸۷ بالا
۹۵۰۱۵۹۶۱۱ ۱۲۱۲۰۶۹ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۲۴۲۰ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۹ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۴۴۹ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۳ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۴۷۲ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۹ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۴۹۷ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۴ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۵۹۲۳ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۲ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۶۴۳۶ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۰ کامپیوتری
۹۵۰۲۶۷۱۳۵ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۱ کامپیوتری
۹۵۰۲۷۱۱۱۲ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۵۰۲۹۱۰۷۸ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۷ کامپیوتری
۹۶۳۷۵۷۶۹۴ ۱۲۲۰۵۹۶ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۲ کامپیوتری
۹۶۳۷۷۴۹۲۲ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۱۷۲ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۱۹۰ ۱۲۲۱۰۲۸ ۱۳:۳۰ ۱۴۰۸ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۲۵۳ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۳ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۲۹۷ ۱۲۲۳۰۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۴۱۱ کامپیوتری
۹۶۳۸۱۳۳۲۴ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۵۴ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۸۱ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۶۳۸۱۳۳۹۲ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۹ بالا
۹۶۳۸۱۳۴۴۸ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۶۳۸۸۴۶۲۸ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۶۳۹۰۲۶۵۴ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۶۳۹۰۶۳۲۳ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۴ کامپیوتری
۹۶۳۹۰۶۴۸۲ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۶۳۹۱۱۵۲۰ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۷ کامپیوتری
۹۶۳۹۱۲۳۴۵ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۶۳۹۱۷۵۶۴ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۰ کامپیوتری
۹۶۳۹۲۵۷۹۳ ۱۲۱۷۲۴۰ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۶ کامپیوتری
۹۶۳۹۲۸۸۷۷ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۲۵ کامپیوتری
۹۶۳۹۲۸۸۹۳ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۵ کامپیوتری
۹۶۳۹۳۸۹۶۱ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۱۲ کامپیوتری
۹۶۳۹۴۱۵۸۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۶۳۹۴۷۵۲۱ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۶۱ بالا
۹۶۳۹۴۸۲۵۱ ۱۲۲۳۰۳۳ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۳ کامپیوتری
۹۶۳۹۵۹۰۰۱ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۶۳۹۷۳۱۳۰ ۱۲۲۰۳۹۴ ۱۰:۳۰ ۱۴۲۴ کامپیوتری
۹۷۰۰۲۰۹۳۳ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۷۰۰۲۰۹۷۶ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۲۲ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۲۳ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۳۲ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۶۸ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۷۵ ۱۲۲۳۲۴۴ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۸۸ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۰ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۱ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۵ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۱۹۸ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۰۵ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۱۸ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۴۳ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۴۵ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۵۰ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۶۴ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۷۰ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۲۷۱ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۰۷ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۱۴ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۲۲ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۲۶ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۰ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۱ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۳۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۳۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۴۱ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۵۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۶۰ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۸۰ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۷۰۰۶۰۳۹۳ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۷ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۲۴ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۳۹ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۵۱ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۴۴ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۳ بالا
۹۷۰۰۶۰۴۷۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۷ بالا
۹۷۰۰۷۴۹۱۰ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۷ بالا
۹۷۰۱۳۱۸۲۹ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۵ بالا
۹۷۰۱۴۸۹۴۳ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۱ بالا
۹۷۰۱۴۹۱۵۷ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۷ بالا
۹۷۰۱۵۱۱۸۹ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۱ بالا
۹۷۰۱۵۱۳۹۶ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۰۵ بالا
۹۷۰۱۵۶۱۵۸ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۲۱ بالا
۹۷۰۱۵۶۲۱۴ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۷ بالا
۹۷۰۱۵۶۵۶۸ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۷۹ بالا
۹۷۰۱۶۱۸۷۹ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۲۵ بالا
۹۷۰۱۶۶۱۵۱ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۳ بالا
۹۷۰۱۶۷۷۰۰ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۵۵ بالا
۹۷۰۱۶۸۳۲۸ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۱ بالا
۹۷۰۱۶۸۷۱۸ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۹ بالا
۹۷۰۱۷۳۹۲۴ ۱۲۱۷۲۷۷ ۰۸:۰۰ ۱۴۰۱ کامپیوتری
۹۷۰۱۷۴۲۹۷ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۴۳ بالا
۹۷۰۱۷۴۳۱۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۷ بالا
۹۷۰۱۷۵۳۶۳ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۷۰۱۷۵۴۵۱ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۶۵ بالا
۹۷۰۱۷۸۶۹۳ ۱۲۱۵۴۷۲ ۰۸:۰۰ ۱۰۱۹ بالا
۹۷۰۱۷۸۷۰۵ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۵ بالا
۹۷۰۱۸۱۱۹۱ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۴۹ بالا
۹۷۰۱۸۱۳۰۲ ۱۲۲۳۰۰۹ ۱۰:۳۰ ۱۴۰۹ کامپیوتری
۹۷۰۱۸۳۵۵۲ ۱۲۲۳۲۳۱ ۱۳:۳۰ ۱۰۳۷ بالا