آموزش و پژوهش

این دسته شامل کسب و کار ها و شغل هایی از قبیل: دانشگاه ها، مدارس، آموزشگاه ها، موسسات آموزشی و پژوهشی، مراکز آموزشی